REGLEMENT

Wedstrijd JoinTheClubShots

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op de online wedstrijd JoinTheClubShots (hierna de “Wedstrijd”), opgezet via de Club Brugge website & Club Brugge app (hierna de “Club kanalen”) georganiseerd door Proximus (hierna genoemd de “Organisator”) maar die dus via de Club website & app wordt gefaciliteerd door Club Brugge NV, met maatschappelijke zetel te 8200 BRUGGE, Olympialaan 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge onder het ondernemingsnummer 0460.444.251 (hierna genoemd “Club Brugge”).

Artikel 2.

De wedstrijd vangt aan op 1 juli 2016 en eindigt op 31 mei 2017 met volgende indeling van de prijsdata:

 • Thema 1: maand juli ‘16
 • Thema 2: maand augustus ‘16
 • Thema 3: maand september ‘16
 • Thema 4: maand oktober ‘16
 • Thema 5: maand november ‘16
 • Thema 6: maand december ‘16
 • Thema 7: maand januari ‘17
 • Thema 8: maand februari ‘17
 • Thema 9: maand maart ‘17
 • Thema 10: maand april ‘17
 • Thema 11: maand mei ‘17
 • Thema 12: maand juni ‘17

De exacte begin-en einddatum per maand wordt bij de start van ieder thema duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 3.

De Wedstrijd heeft als doel dat, zodra de Wedstrijd actief wordt gezet, alle deelnemers na registratie en het posten van een foto die voldoet aan de omschrijving van het thema kans maken op 3 prijzen. In artikel 4 worden alle te winnen prijzen opgesomd. Iedere geregistreerde maakt bij ieder thema kans om de prijzen van dat thema te winnen mits het uploaden van een foto die bij het thema past. De winnaars worden gekozen door een jury die de winnende foto’s kiest op basis van welke foto’s het best passen bij het aangehaalde thema en de omschrijving.

De winnaars worden telkens 4 dagen na het afsluiten van het thema bekendgemaakt. De winnaar wordt op de hoogte gebracht van winst via mail met alle praktische informatie betreffende het afhalen/verzilveren van de prijs. De winnaar krijgt 14 dagen de tijd om zijn prijs af te halen. Niet afgehaalde prijzen worden na deze termijn niet meer overhandigd en blijven in het bezit van de Organisator.

Artikel 4.

Een overzicht van de te winnen prijzen:

 • 1e prijs: exclusieve beleving (wordt per thema bij de start van ieder thema duidelijk gecommuniceerd)
 • 2e prijs: Samsung smartphone
 • 3e prijs: Club Brugge shirt

Artikel 5.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert voorbehoudloze en expliciete aanvaarding van het onderhavig reglement inzake de Wedstrijd. Het reglement betreffende de Wedstrijd is beschikbaar en integraal na te lezen op http://www.clubbrugge.be/jointheclubshots/#rules.

Artikel 6.

Club Brugge en de Organisator sluiten, voor zover wettelijk mogelijk, iedere mogelijke aansprakelijkheid van zichzelf en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd volledig uit. De Organisatie en Club Brugge kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de Wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Bovendien kunnen de Organisator en Club Brugge niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen. De Organisator en Club Brugge kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologie n van de Wedstrijd en de hard- en/of softwareconfiguratie die door de deelnemer gebruikt werd. Deelname aan de Wedstrijd impliceert afstand van verhaal jegens de Organisator en Club Brugge en kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet zoals de afwezigheid van beveiligingen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele malware, virussen, bugs, wormen, spam en gebreken van welke aard ook. De Organisator en Club Brugge kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gelopen transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet of de gebruikte software, noch voor de gevolgen van virussen, bugs, anomalie n of voor technische of software of hardware-gebreken.

Artikel 7.

De Organisatie noch Club Brugge geven een persoonlijke garantie voor de te winnen prijzen. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit van de prijzen of voortkomend uit de relatie tussen de winnaar en de fabrikant of de leverancier van de prijs, moeten rechtstreeks aan de fabrikant of de leverancier gemeld worden en dus in geen geval aan de Organisator/Club Brugge De winnaar neemt, op zijn kosten, alle nuttige en noodzakelijke garanties en verzekeringen wat betreft zijn prijs en het gebruik ervan.

Artikel 8.

De Organisator en Club Brugge behouden zich het recht voor de Wedstrijd vroegtijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder mogelijkheid van verhaal in hoofde van de deelnemers ten opzichte van de Organisator en Club Brugge.

Artikel 9.

Conform de Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens worden er geen gegevens van de deelnemers bewaard zonder uitdrukkelijke toestemming. Deelname aan de Wedstrijd impliceert akkoord met de publieke mededeling van de naam van de winnaar tijdens de uitreiking van de prijzen op een door de Organisator te bepalen tijdstip. Deelname aan de Wedstrijd impliceert daarenboven ook akkoord dat de geposte foto’s gebruikt worden op de website, de eigen mediakanalen en social mediakanalen van Club Brugge.

Artikel 10.

De Organisator en Club Brugge behouden zich het recht voor foto’s te verwijderen die ongepast zijn.

Artikel 11.

In geval van fraude en/of manipulatie kan een winnaar die daarbij betrokken is, geweigerd worden.

Artikel 12.

Dit reglement wordt beheerst door en is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.